تبلیغات
fiziolozhy.mihanblog.com

fiziolozhy.mihanblog.com
دانستنی های علمی راجع به بدن انسان 
نویسندگان

هر سلول عصبی را یک ((نرون))می گویند .

دستگاه عصبی از تعداد زیادی نرون تشکیل شده است . شکل 1-1 نرون ساختمان نرون :

هر نرون میتواند اطلاعات را از نرون دیگر ویا از محیط دریافت کند و به سلول بعدی منتقل کند . نرون ها از نظر شکل متفاوت اند اما همه آن ها تقریبا یک ساختمان دارند .

 جسم سلولی یا سوما که از شاخه هایی بنام دندریت بیرون می آیند و بخشی از نرون است که جسم سلولی بوسیله آن پیام های عصبی را از نرون یا محیط دریافت میکنند .

و از انتهای آن رشته بلندی بنام آکسون منشعب می شود . جسم سلولی دارای هسته و چند هستک , نوکلئوپلاسم یا شیره ی هسته و توده های کروماتین است .

در ساختمان شیمیایی سیتوپلاسم مقدار زیادی چربی وجود دارد .

 

شبکه ی آندوپلاسمی , دانه های ریبوزوم, میتوکندری و دستگاه گلژی و لیزوزوم  و اجزای دیگر سلول عصبی هستند .

 

علاوه بر این اجسام نیسل نیز دیده می شوند که را به خود جذب میکند . این اجسام فقط در جسم سلولی و دندریت وجود دارند .

 

شکل 1-2 اجسام نیسل و دندریت ها و آکسون

 

 

آکسون ها 2 نوع اند : یا غلاف میلین (miyelin)دارند و یا فاقد آن هستند .

غلاف میلین از یک لایه ی لیپو پروتئین ساخته شده اند که در طول آکسون پیوسته نیست و در نواحی مختلف گسستگی دارد که آن را گره ی رانویه می گویند . غلاف میلین بوسیله ی غلاف دیگری به نام شوان پوشیده می شود که به حالت مارپیچ بوجود می ایند. غلاف شوان یک پوشش محافظ برای آکسون است .

اکسون ها پیام های عصبی را از جسم سلولی می گیرد و به نرون بعدی میرساند. بنابراین دندریت نقش گیرنده وآکسون نقش فرستنده را بازی می کند . انتهای آکسون شاخه شاخه است و محل اتصال نرون بعدی است . این محل را سیناپس (sinaps) ((پیوندگاه))مینامند . در انتهای سیناپس کیسه هایی وجود دارد که پر از ماده انتقال دهنده است .

 

شکل 1-3

 

شکل 1-4 ساختمان نرون ساختمان 3بعدی کروموزوم

 

 

 شکل 1-5

 

 

شکل 1-6

 

 

نرون ها از نظر شکل به 3 دسته تقسیم می شوند :

1 : یک قطبی

2 : دو قطبی

3 :چند قطبی

هرگاه از یک قسمت جسم سلولی یک آکسون و یک دندریت خارج شده باشد آن را ((یک قطبی)) می گویند .

این نوع نرون در عقده های نخاعی دستگاه عصبی مرکزی دیده میشوند .

 

 

اگر از دو ناحیه ی جسم سلولی آکسون و دندریت منشعب شده باشد آن را ((دو قطبی))می گویند مانند گیرنده های بویایی انسان که در مخاط  بینی قرار دارند .

هرگاه دندریت  از چند ناحیه ی جسم سلولی و آکسون از ناحیه ی دیگر آن خارج شده باشد آن را ((چند قطبی))مینامند . نرون های بیشتر نواحی دستگاه عصبی از این نوع اند که بر اسااس شکل جسم سلولی آن و خروج دندریت و آکسون نیز به هرمی و دانه ای و سه شاخه  و ... تقسیم شده اند .

 

نرون ها از نظر عمل به سه دسته ی آوران  وابران  رابط  تقسیم میشوند . نرون هایی را که گیرنده های تحریکات خارجی و داخلی((مرکزبر یا حسی هستند))آوران((مرکزبر یا حسی)) و آن دسته  که از مراکز عصبی خارج میشوند (حرکتی یا محیط بر)وابران(حرکتی یا محیط بر)و تعدادی دیگر را که نقش بین رابط بین دو نرون را بازی میکنند ((رابط))نام دارند.

به آن دسته از  نرون های وابران که با عضلات سیناپس میشوند ((نرون حرکتی میگویند))

تکثیر نرون ها تا حدود دو سالگی ادامه دارد و از آن به بعد دیگر تقسیم نمیشوند  اما تار عصبی قابلیت رشد دارد  یعنی آکسون ها طویل تر میشوند .

بافت هم بند تار عصبی و عصب:

هر تار عصبی دارای بافت همبند است که از سلول های  غیر عصبی بنام  نوروگلی تشکیل شده هاست و نقش محافظ را دارد . بافت همبند یک عصب را  اپی نوریوم  مینامند . تعدادی رشته ی عصبی در دستجاتی  بنام ((فاسیکول))جمع شده هند که بوسیله ی بافت همبندی بنام اپی نوریوم  پوشانده شده اند و هر تار عصبی  یک بافت هم بند بنام آندونوریوم دارند .

 

تعریف سیناپس : محل اتصال یک نرون با جسم سلولی نرون دیگر ((سیناپس))میگویند .

 

 

اعمال نخاع :

1 : کنترل بازتاب ها :بازتاب ها یکی از مهم ترین اعمال نخاع است . هرگاه یک سوزن به انگشت دست شما بخورد  بی اختیار دستتان را به عقب می کشید . این یک بازتاب است که شما را  از خطر دور میسازد . نوعی دیگر  از بازتاب زمانی است که شما به پزشک مراجعه میکنید  و و با چکش به پای شما ضربه میزند و پای شما بطور غیر ارادی به بالا پرتاب میشود .این ها بازتاب هایی هستند که نخاع آن هارا کنترل میکند .

2 : انتقال اطلاعات : بسیاری از اطلاعات توسط اعصاب نخاعی از مغز به نخاع ارسال می شود . بنابراین تبادل اطلاعات یکی دیگر از اعمال نخاع است .

بخش های دیگر دستگاه عصبی درون جمجمه قرار دارند.

بصل النخاع و پل مغزی و مغز میانی در امتداد نخاع قرار گرفته اند . آن ها را ساقه ی مغز میخوانند .

ساختار نخاع
نخاع از ماده خاكستری كه حاوی سلول های عصبی و حمایت كننده است و ماده سفید كه حاوی رشته های عصبی است، تشكیل می شود. نخاع به وسیله پرده های محافظی به نام مننژ پوشیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

ساختار و كاركرد مغز

مغز، پیچیده ترین عضو بدن است. بیش از 100 میلیارد سلول عصبی و میلیاردها راه عصبی را درخود جای داده است. بزرگترین قمست مغز، مخ است. مخ به دو نیمه (نیمكره) تقسیم می شود كه به وسیله طنابی از رشته های عصبی به نام جسم پینه ای به هم متصل هستند لایه خارجی (قشر مغز) از بافتی به نام ماده خاكستری تشكیل شده است كه پیام های عصبی را تولید و تنظیم می كند. لایه درونی از ماده سفید تشكیل شده است كه پیام ها را انتقال می دهد. مخ، تفكر آ‎گاهانه و حركت را كنترل و اطلاعات حسی را تفسیر می كند؛ قسمت های مختلف آن، فعالیت های ویژه ای چون تكلم و بینایی را اداره می كنند. ساختاری در قاعده مغز به نام مخچه، وظیفه تعادل، هماهنگی و شكل دادن به وضعیت بدن را بر عهده دارد. ارتباط مغز با طناب نخاعی از طریق سابقه مغز است كه كاركردهای حیاتی از جمله تنفس را كنترل می كند. درست بالای ساقه مغز، هیپوتالاموس قرار دارد كه ارتباط بین دستگاه عصبی و غدد درون ریز را برقرار می كند و به تنظیم دمای بدن، خواب و رفتارهای جنسی كمك می كند. مغز به وسیله جمجمه و پرده هایی به نام مننژ محافظت می شود. مایع شفاف مغزی ـ نخاعی مثل یك ضربه گیر، مغز و طناب نخاعی را در برابر آسیب محافظت می كند.

 

 

 

 

 

 

 

خوب فکر کنید! وقتی مشغول فکر کردن بودید، کدام بخش مغز خود را به کار می‌انداختید؟ تا حدودی بستگی دارد که شما به چه چیزی فکر می‌کردید. اگر داشتید هزینه هفته جاری را محاسبه کنید، ممکن است نیمه چپ مخ شما فعال‌ترین بخش مغزتان بوده است. از سوی دیگر، اگر در ذهن خود تجسم می کردید چگونه می‌توانید منظره‌ای را نقاشی کنید، احتمال دارد بیشتر از نیمه راست خود بهره می‌گرفتید.

AWT IMAGE

مغز علاوه بر این که بخش‌های تخصص یافته‌ای مانند مخ، مخچه و بصل النخاع دارد هر کدام از بخش هایش نیز قسمت‌های تخصص یافته‌تری دارند. مخ دو بخش یا دو طرف مجزا دارد که نیمکره‌های راست و چپ نامیده می‌شوند.

AWT IMAGE

نیمکره‌های مخ بعضی رفتارها را به طور جداگانه تنظیم می کنند: نیمکره راست چپ اعمال حسی و حرکتی طرف چپ بدن را تنظیم می‌کند و برعکس. ناحیه ویژه‌ای از مخ که مسئوول نظارت بر حرکات بدنتان است، قشر حرکتی و ناحیه ویژه‌ای از مخ که امکان درک احساسات بدنتان را فراهم می‌سازد، قشر حسی نامیده می‌شود

AWT IMAGE

دانشمندان توانسته‌اند بسیاری از بخش‌های قشر حرکتی را که به بخش بخصوصی از بدن مربوط می‌شوند، مشخص کنند. آنان همین کار را برای قشر حسی انجام داده‌اند. به عبارت دیگر، وقتی شما بخش‌خاصی از بدنتان را حرکت می‌دهید، دانشمندان می‌دانند کدام بخش قشر حرکتی، آن حرکت را امکان پذیر می‌سازد و هنگامی که گُل خوشبویی را می‌بویید، دانشمندان می‌دانند کدام بخش قشر حسی، اجازه درک آن عطر را به شما داده است. شکل زیر نتیجه فعالیت دانشمندان را نشان می‌دهد.

AWT IMAGE

شخصی که در این شکل ترسیم شده، کج و کوله و بی‌ریخت است، زیرا اندازه‌ ناحیه‌ای که به بخش خاصی از بدن نسبت داده شده، با اندازه واقعی آن تناسبی ندارد بلکه با میزان د قتی که برای انجام کار آن بخش نیاز است، تناسب دارد. در انسان، فضای زیادی به صورت، زبان و دست ها اختصاص داده شده است. شما فکر می‌کنید چرا این چنین است؟

در بیشتر افراد، نیمکره چپ مغز زبان و گفتار، ریاضیات و دیگر توانایی‌‌های تجزیه و تحلیل را تنظیم می‌کند. نیمکره راست، مسئوول پردازش‌های بینایی و فضایی است. بسیاری از اعمال، از جمله جنبه‌های مختلف اعمالی که ذکر شد، با همکاری هر دو نیمکره تنظیم می‌شوند. دستجاتی از رشته های عصبی که جسم پینه‌ای نامیده می‌شوند دو نیمکره را به هم مرتبط می‌سازند و به این ترتیب، ارتباط بین دو نیمکره امکان‌پذیر می‌شود. نوع ی جراحی نامعمول، استثنای جالبی برای این اصل همکاری دو نیمکره آشکار کرد و پیچیدگی مغز را بیش از پیش نشان داد. در موارد شدید صرع (نوعی بیماری عصبی که باعث حملات مغزی می‌شود) با عمل جراحی رشته‌های جسم پینه‌ای را پاره می‌کنند و به این ترتیب ، ارتباط دو نیکره را قطع می‌کنند. این جراحی تعداد و شدت حملات مغزی را به میزان زیادی کاهش می‌دهد و بیشتر بیماران هیچ گونه اختلالی در حرکت یا درک خود احساس نمی‌کنند. با وجود این، درک آنان تا حدودی آسیب می‌بیند. پیام‌های دست راست آنان فقط به وسیله نیکره چپ و پیام‌های دست چپ آنان فقط به وسیله نیکره راست دریافت می‌شود. در واقع، به خاطر این جراحی، نیمکره‌ها نمی‌توانند از اطلاعات یکدیگر استفاده کنند.

بیماران به طور معمول متوجه این آسیب نمی‌شوند زیرا با استفاده از چشم‌هایشان آن را جبران می‌کنند. بر خلاف پیام‌هایی که از دست‌ها می‌آیند، پیام‌های هر چشم در هر دو نیمکره دریافت می‌شود. بعضی از مطالعات جالبی که روی این بیماران انجام شده است، ماهیت این آسیب را آشکار کرده‌اند. وقتی محققی چشم‌های بیمار را با چشم‌بند می‌بندد و در دست چپش چیزی مانند مسواک قرار می‌دهد، بیمار می‌تواند خصوصیات آن چیزی را توصیف کند: «دسته‌ای بلند و سخت و موهایی نرم دارد.» گاهی بیمار می‌تواند چگونگی استفاده از آن چیز را توصیف کند: « هر روز از آن استفاده می‌کن م .» اما نمی‌توان د نام آن چیز رابگوید. وقتی محقق آن چیز را در دست راست بیمار قرار می‌دهد، او می‌تواند نام آن را بگوید: «چیزی که در دست من است یک مسواک است.» اما نمی‌تواند چگونگی استفاده از آن را توصیف کند. در شرایط عادی که بیمار می‌تواند هم از دست‌ها هم از چشم‌هایش استفاده کند، مغز می‌تواند از عهده آسیب وارده برآید و بیمار کمتر با مشکل رو‌به رو می‌شود.

این نمونه و مشاهدات به دست آمده از جراحی‌ها و آزمایش‌های دیگر، نشان می‌دهدکه مغز می‌تواند اطلاعات را در بیش از یک روش پردازش کند. به علاوه، بعضی اعمالی که در حالت عادی به وسیله یک ناحیه انجام می‌شوند، می‌توانند بر بخش‌های دیگر تحمیل شوند. این وضعیت اغلب زمانی می‌تواند رخ بدهد که فرد بسیار جوان است. برای مثال، وقتی کودکی دچار سکته‌ای می‌شود که نیمکره چپش را تخریب می‌کند، به جای از دست رفتن مقداری ازتوانایی‌های گفتاری یا همه آن، نیمکره راست مغزش جور این عمل را می‌کشد. همچنین اگر دریافتی از یکی از حس‌ها آسیب ببیند، دریافتی از حس دیگر جبران خواهد کرد. به این دلائل اغلب گفته می‌شود مغز همچون لاستیک است، یعنی می‌تواند از بعضی وقایع و تجربیات تاثیر پذیر و با شرایط ویژه سازگاری پیدا کند.

 پیچیدگی بر هم کنش‌ها

شاید از دانستن این موضوع تعجب کنید که از بسیاری جنبه ها شما می‌توانید بهتر از یک کامپوتر فکر کنید. در حقیقت، ساختن کامپیوتر ‌هایی که بتوانند ساده‌ترین اعمال انسانی (برای مثال، تشخیص صورت افراد مختلف) را انجام دهند، بسیار مشکل است. برنامه‌های کامپیوتری تنها در سال‌های اخیر توانسته‌اند استادان بازی شطرنج را شکست دهند. بعضی از دانشمندان تلاش می‌کنند با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری ، ربات‌های باهوش ی طراحی کنند که نظیر توانای‌ها و پردازش‌های اطلاعاتی مغز انسان را بروز دهند. تا به حال این دانشمندان توانسته‌اند، نحوه پردازش اطلاعات در سوسک را الگوسازی کنند، اما همین کار نیز با دشواری‌های زیادی همراه بوده است. حال تصور کنید ساختن رایانه و تولید برنامه‌ای که بتواند همه توانایی‌های مغز انسان را الگو برداری کند، چقدر سخت است.

یکی ازدلائل مشکل بودن ساختن یک الگوی رایانه‌ای از مغز انسان این است که مغز ما تعداد زیادی سلول عصبی به نام نرون دارد و تعداد ارتباطات درونی بین این سلول‌‌ها حیرت‌آور است.

مغز شما حدود 12 10 (یک تریلیون) نرون دارد و از آنجا که این سلول می‌توانند به روش‌های زیادی با هم ارتباط داشته باشند، توان همکاری بین آن‌ها فوق العاده بالا است. تا زمانی که بشر کامپیوتری نساخته است که ارتباطات درونی آن فوق العاده زیاد باشد، الگو برداری از تفکر انسانی مشکل خواهد بود.

برای درک بهتر چگونگی ارتباط نرون با یکدیگر، دقت در ساختمان یک نرون می‌تواند مفید باشد شکل زیر یکی ازاین سلول‌ها را نشان می‌دهد

AWT IMAGE

در یک انتهای نرون، ضمایم شاخه‌داری وجود دارد که دندریت نامیده می‌شوند. دندریت‌ها همانند آنتن عمل می‌کنند و پیام‌های ورودی را دریافت می‌کنند. در انتهای دیگر نرون، ضمیمه دیگری به نام آکسون وجود دارد که پیام‌های خروجی را ارسال کند. هر نرون با صدها یا هزاران نرون دیگر ارتباط دارد. این آرایش به این معنا است که یک نرون می‌تواند به تعداد زیادی از نرون‌ها پیام ارسال کند یا از آنها پیام دریافت کند. این نرون‌ها شبکه سازمان یافته‌ای از ارتباطات درونی را شکل می دهند که در سرتاسر مغز و بدن گسترش می یابد. این دستگاه عصبی باعث ارتباط جهان خارج با جهان داخل (بدن) می‌شود.

اطلاعات ورودی که بدن را به پاسخ وا می‌دارند، محرک نامیده می‌‌‌شوند. دستگاه عصبی انسان همانند دستگاه عصبی سایر جانوران این اطلاعات را از محرک‌ها و پیامهای مغزی دریافت می‌کند. مغز پس از پردازش اطلاعات، با فرستادن پیامی به بخش مناسبی از بدن، پاسخ می‌دهد. برای مثال، تحریک حاصل از مشاهده صورت یک دوست به مغز امکان تشخیص آن شخص را می‌دهد و پیامی را به صورت شما مخابره می‌کند که به لبخند زدن شما می‌انجامد.

پیام چگونه از یک نرون به نرون دیگر فرستاده می‌شود؟ پیام علامتی است که باعث تغییر بار الکتریکی نرون می‌شود. یک تکانه الکتریکی در طول آکسون حرکت می‌کند تا به انتهای نرون می‌رسد. این تکانه‌ الکتریکی در آن‌ها باعث آزاد سازی مواد شیمیایی خاصی به نام پیام‌رسان عصبی می‌شود. پیام‌رسان‌های عصبی مانند پیک عمل می‌کنند و پیام را در فاصله بین نرون‌ها انتقال می‌دهند. این فاصله سیناپس نامیده می‌شود. وقتی پیام‌رسان با دندریت‌های نرون بعدی مواجه می‌شود، پیام شیمیایی به پیام الکتریکی تبدیل می‌گردد. پیام الکتریکی در طول آکسون جا به جا می‌شود و برای رهایی پیام‌رسان‌ها به سیناپس بعدی آماده است. این فرآیند تکرار می‌شود تا در طول ریشه‌های شبکه‌های عصبی مختلف مسیرهای پیام‌رسانی را بسازند. این وقایع خیلی سریع رخ می‌دهند. از این‌رو، شما می‌توانید در فاصله زمانی بسیار کوتاهی فکر کنید و پیامی را به دهانتان بفرستید و لب به سخن گشایید یا ناگهان بدوید. این نظام که بر نرون‌های به هم مرتبط و توانایی آن‌ها در دریافت و ارسال پیام استوار است، در تمامی جانوران دیده می شود.

همه پاسخ‌ها به پردازش اطلاعات در مراکز تفکر مغز نیاز ندارند. اگر شما چیز داغی را لمس کنید به سرعت و بدون آن که نیازی به فکر کردن داشته باشید، انگشت خود را عقب می‌کشید. چنین پاسخ سریع و ساده ای به یک محرک، انعکاس نامیده می‌شود. پیام‌هایی که در این پاسخ در گیرند از آشکار سازهای حسی در انگشت شما و از طریق نرون‌های بازویتان به نخاع می‌رسند و از طریق نرون‌های دیگری به ماهیچه‌های بازویتان باز می‌گردند. این مسیر، قوس انعکاسی نامیده می‌شود .

AWT IMAGE

در همین زمان پیام‌هایی از نخاع به مغز فرستاده می‌شود. وقتی مغز این پیام‌ها را دریافت می‌کند شما آن‌ها را به صورت «آن چیز داغ است» تفسیر می‌کنید. به هر حال، شما پیش از این ، به علت پاسخ انعکاسی خود انگشتتان را از چیز داغ دور کرده‌اید.

مزیت یک انعکاس بر پیامی که توسط مغز پردازش می‌شود، سرعت آن است. در چنین موقعیت‌هایی، شما برای جلوگیری از آسیب به حرکت تند نیاز دارد. پاسخ های انعکاسی می‌توانند زندگی شما را حفظ کنند. هنگامی که گونه نوزاد انسان لمس می‌شود، سرش را به سمت گونه لمس شده می‌گرداند. این انعکاس نوزاد را در چند ساعت اول زندگی به پرستار دلگرم می‌کند. اما با گذر زمان این انعکاس از بین می‌رود. با این وجود، بیشتر فعالیت‌های انسان از طریق مغز پردازش می شوند و به صورت انعکاس انجام نمی‌شوند. مغز انسان با ترلیون‌ها ارتباطی که بین نرون‌ها‌یش وجود دارد، از عهده جهت دهی‌ به فعالیت‌های زندگی انسانی برمی‌آید. حتی جانوران ساده‌تری مانند کرم خاکی به محرک های محیطی به صورت انعکاسی پاسخ می‌دهند. توانایی پاسخ‌دهی به گرما، نور و رطوبت به کرم خاکی کمک می‌کند تا غذا پیدا کند و خود را از خشک شدن در یک روز آفتابی و داغ محفوظ دارد.

چون مغز مسئوول رفتار بسیار پیچیده انسان است، نمی‌تواند فقط به پیام‌ محرک خارجی پاسخ دهد، بلکه باید بتواند بعضی از الگوهای اطلاعاتی را ذخیره و بازیابی کند. برای مثال، هنگامی که کتابی را بر می‌دارید و مطالعه می‌کنید، شما مجبور نیستنید به طور جدی راجع به چگونه مطالعه کردن آن فکر کنید . شما به طور عادی آن را انجام می‌دهید. با وجود این، هنگامی که شما برای نخستین بار چگونه خواندن را می‌آموختید، درباره این که این صداها و حرف‌ها معرف به چیزی هستید و چگونه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا کلمه‌ای را بسازند و چگونه کلمات برای ساختن جمله با مفهوم ی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، به تفکر نیاز داشتند، اکنون این فرآیند برای شما عادی به نظر می‌رسند، زیرا مغز شما الگوهای هزاران کلمه و الگوهای جملات متنوعی را آموخته و ذخیره کرده است.

حال که در انتهای این مقاله هستید، فکر می‌کنید چشم‌ها و مغز شما در حال انجام چه کاری بودند و هستند؟


واژه نامه

دندریت

Dendrite

آکسون

Axon

مُخ

Cerebrum

صرع

Epilepsy

نُرون

Neuron

پیام‌رسان عصبی

Neurotransmitter

سیناپس

Synapse

انعکاس

Reflex

جسم پینه‌ای

Corpus callosum

قشر حرکتی

Motor cortex

قشر حسی

Sensory cortex

برهم کنش

Interaction

محرک

Stimulus

قوس انعکاسی

Reflex arch 

 

مغز انسان در تمامی فعالیت های ارادی و غیر ارادی در گیر میباشد. احساسی که الان دارید، کاری که الان در حال انجام آن هستید و ... شاید باور نکنید اما مغز انسان حتی در شکل گیری شخصیت شما نیز موثر می باشد. بنابراین اگر مغز درست کار کند شما می توانید زندگی خوب و متعادلی داشته باشد و اگر مشکلی در عملکرد آن باشد طبیعتا" نخواهید توانست زندگی خوبی داشته باشید
طبقه بندی: فیزیولوژی بافت عصبی،
[ شنبه 6 فروردین 1390 ] [ 05:40 بعد از ظهر ] [ علیاریگانه ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود .
اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم.
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
فروش بک لینک طراحی سایت

statistics

قالب وبلاگ

آمارگیر وبلاگ